THÔNG BÁO Kế hoạch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt tháng 7 năm 2022 (sv K60 trở về trước)

Ngày đăng tin: 20/07/2022     1246 lượt xem

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   

  HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

Số: 176 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19  tháng 07 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3

theo mô phỏng TOEIC đợt tháng 7 năm 2022

 

Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2021 – 2022, Học viện thông báo lịch thi và danh sách bố trí phòng thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt thi tháng 7 năm 2022 như sau:

  1. Thời gian: Từ 23/07/2022;
  2. Địa điểm: Giảng đường Nguyễn Đăng;
  3. Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính bằng hệ thống quản lý thi uSchool;
  4. Bố trí phòng thi ca thi (danh sách đính kèm).

Sinh viên sẽ được tham gia dự thi khi hoàn thành học phí và đáp ứng điều kiện điểm chuyên cần và kiểm tra theo quy định.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ: Cô Nguyễn Phương Dung – 0935.582.686 trước 11h30 ngày 22/7/2022.

 

Nơi nhận:

  • Sinh viên (website);
  • Lưu: QLĐT, NPD (1).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QLĐT

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Viết Đăng

 


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay