THÔNG BÁO  Lịch tổ chức thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu năm 2019

Ngày đăng tin: 10/10/2019     915 lượt xem

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /TTNN-TB

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2019

 

 

THÔNG BÁO 

Lịch tổ chức thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu năm 2019

 

Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt “Đề án Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Học viện Nông nghiệp Việt Nam giao đoạn 2016-2021”.

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra cho toàn bộ sinh viên chính quy của Học viện. Trung tâm thông báo lịch tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu trong năm 2019 cho sinh viên cụ thể như sau:

1.Điều kiện tham gia:

Là sinh viên hệ đại trà từ K61 (đã hoàn thành học phần tiếng Anh 2) hoặc sinh viên hệ tiên tiến và chất lượng cao.

2. Lịch tổ chức thi:

Tháng

Ngày thi

Ghi chú

10

26,27/10

Nếu số lượng sinh viên đăng ký dự thi không đủ theo quy định của học viện thì sẽ dồn sang tháng sau

11

16,17/11

12

7,8/12

3. Địa điểm thi: Giảng đường Nguyễn Đăng

4. Lệ phí thi: 200,000đ ( Hai trăm nghìn đồng).  

5. Đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp và nộp tiền lệ phí thi về Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế, phòng 101, Khu làm việc của các Khoa - Viện - Trung tâm,  Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Hotline: 024.6261.7517

Cán bộ phụ trách: 0904.967.677 (Mr.Chinh);0834.264.228(Mr. Tuân)

Email: ttnn@vnua.edu.vn                                                                           Website:  www.cied.edu.vn

        

 

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Lưu HC

GIÁM ĐỐC

                  

                                                                  (đã ký)

 

                                                         TS. Trần Nguyễn Hà


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay