THÔNG BÁO V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu

Ngày đăng tin: 24/02/2019     610 lượt xem

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /TTNN-TB

ơ

Hà Nội, ngày 25 tháng  02  năm 2019

 

 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu

 

 

Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt “Đề án Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Học viện Nông nghiệp Việt Nam giao đoạn 2016-2021”.

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra cho toàn bộ sinh viên chính quy của Học viện. Trung tâm thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu cho sinh viên cụ thể như sau:

1.Điều kiện tham gia:

Là sinh viên K61, K62 và sinh viên liên thông của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã hoàn thành học phần tiếng Anh 2.

2. Lịch đăng ký và tổ chức thi:

  • Lịch đăng ký : Từ ngày 26/02/2019 đến 20/3/2019.
  • Lịch thi (dự kiến): 23/3/2019.

3. Địa điểm thi: Giảng đường Nguyễn Đăng

4. Lệ phí thi: 200,000đ ( Hai trăm nghìn đồng).  

5. Đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp và nộp tiền lệ phí thi về Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế, phòng 101, Khu làm việc của các Khoa - Viện - Trung tâm,  Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

 Cán bộ phụ trách: 0904.967.677 (Mr.Chinh);0985.122.642(Ms. Thu)

 Hotline: 024.6261.7517

 Email: ttnn@vnua.edu.vn

 Website:  www.cied.edu.vn

        

 

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Lưu HC

GIÁM ĐỐC

 

                           

   

 


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay