Skip to content

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được thành lập theo quyết định số 373/ QĐ-HVN ngày 26/02/2016 trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Ngoại ngữ Học viện Nông nghiệp Việt Nam (IFL) và Viện Đào tạo và Phát triển quốc tế (SIED) với các chức năng và nhiệm vụ sau:

* Chức năng

 • Cung cấp dịch vụ đào tạo ngôn ngữ, đào tạo quốc tế, dịch thuật và các hoạt động có liên quan.
 • Tham mưu cho Giám đốc Học viện về lĩnh vực liên kết đào tạo quốc tế, tư vấn du học, thực tập sinh và đào tạo ngoại ngữ.

* Nhiệm vụ

 1. Tổ chức thực hiện các chức năng nêu trên
 2. Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển của Học viện.
 3. Đào tạo ngôn ngữ đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khác nhau: người học và cán bộ, viên chức của Học viện; các đối tượng ngoài Học viện và người nước ngoài.
 •  Tổ chức tuyển và đào tạo các học phần ngoại ngữ tăng cường, các học phần học lại cho sinh viên, học viên sau đại học.
 • Đào tạo cấp văn bằng ngoại ngữ.
 • Đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo nhu cầu xã hội, cấp văn bằng ngoại ngữ (hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai…).
 • Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trình độ ngoại ngữ:       
 • Đánh giá chuẩn đầu ra theo các chương trình đào tạo của Học viện, cấp chứng chỉ ngoại ngữ của Học viện.
 • Kiểm tra đánh giá năng lực, thi cấp chứng chỉ quốc gia và quốc tế.
 1. Dịch vụ Đào tạo quốc tế:
 • Quảng bá, giới thiệu và tuyển sinh các chương trình đào tạo, du học, thực tập sinh, tu nghiệp sinh, ngoại ngữ.
 • Đào tạo liên kết quốc tế cấp bằng và chứng chỉ cho người Việt Nam và người nước ngoài.
 • Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên, học tập ngoại khóa, học ngoại ngữ kết hợp đi thực tế và du lịch  trong và ngoài nước.
 •  Đào tạo nguồn nhân lực lao động nước ngoài: ngoại ngữ, kỹ năng, văn hóa và các nội dung khác có liên quan cho người lao động trước khi xuất cảnh.
 1.  Dịch vụ tư vấn về giáo dục nghề nghiệp và các nội dung có liên quan
 • Khai thác học bổng và cung cấp dịch vụ tư vấn du học, trao đổi ngắn hạn và dài hạn theo nhu cầu.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, quảng bá tuyển sinh và hỗ trợ thủ tục các chương trình tu nghiệp sinh, thực tập sinh và lao động nước ngoài.
 • Cung cấp dịch vụ dịch thuật tài liệu, phiên dịch và biên dịch theo nhu cầu.
 1. Tự chủ về tuyển dụng và ký hợp đồng với các cá nhân đáp ứng nhu cầu hoạt động của Trung tâm. Quyết định thành lập, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm theo đề án đã được Giám đốc Học viện phê duyệt.
 2.  Cơ sở vật chất: Được sử dụng cơ sở vật chất của Học viện giao để phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm theo quy định của Học viện. Chủ động tìm kiếm các dự án, đề tài, nguồn tài trợ hợp pháp và các nguồn lực khác phù hợp với chức năng để phát triển cơ sở vật chất của Trung tâm.
 3. Tổ chức hoạt động câu lạc bộ ngoại ngữ, hoạt động ngoại khóa và các hoạt động bổ trợ đào tạo ngoại ngữ cho giảng viên, sinh viên Học viện.
 4.  Tư vấn, đề xuất ý kiến, tham gia xây dựng chủ trương, biện pháp, chính sách, kế hoạch về dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, liên kết đào tạo quốc tế, quy trình công nhận tương đương, bảo lưu và học phí cho sinh viên tham gia chương trình trao đổi, thực tập sinh và tu nghiệp sinh ngắn hạn và dài hạn của Học viện.

Liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế

Phòng 101-104, nhà A1 cán bộ, cạnh giảng đường A, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Website:
www.Cied.edu.vn    Facebook: ttnndtqt.vnua

Điện thoại: 024.6261.7517  Email: ttnn@vnua.edu.vn