Skip to content

Thông báo

13
10/2023

344
THÔNG BÁO Về việc tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên chương trình tiến tiến, chất lượng cao K68

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên chương trình tiến tiến, chất lượng cao K68

Căn cứ Quyết định số 3905/QĐ-HVN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế được giao tổ chức đánh...
Đọc tiếp