Skip to content

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế là đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam với cơ cấu tổ chức như sau:
1. Lãnh đạo Trung tâm gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
   a) Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Học viện quyết định bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định của Học viện. 
   b) Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Học viện ban hành quyết định bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Trung tâm.
2. Giám đốc Trung tâm điều hành chung hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm; sắp xếp các tổ công tác, viên chức, người lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

so_do_nhan_su_2.jpg (150 KB)

4. Các bộ phận công tác chuyên môn nghiệp vụ.
   a) Tổ Đào tạo Ngoại ngữ: Có trách nhiệm xây dựng, quảng bá, tuyển sinh, đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ (nội bộ Học viện, quốc gia và quốc tế) và quản lý các chương trình đào tạo ngoại ngữ của trung tâm.
   b) Tổ Đào tạo Quốc tế: Có trách nhiệm thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực đào tạo quốc tế (các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, chương trình học hè, trao đổi ngắn hạn và dài hạn, tu nghiệp sinh và thực tập sinh) và dịch vụ biên, phiên dịch. 
  c) Tổ Văn phòng - Kế toán: Có trách nhiệm về công tác hành chính, quản lý tài chính và cơ sở vật chất của Trung tâm.

Anh_Trung_tam123.jpg (1.08 MB)