Skip to content

Danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt tháng 12 năm 2016

13/12/20161.676 lượt đọc

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 _________________

Số: 168 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và

học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt tháng 12 năm 2016 

 

Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016 – 2017, Học viện thông báo:

- Danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt thi tháng 12 năm 2016 (danh sách đính kèm).

- Thời gian và địa điểm thi sinh viên xem chi tiết tại danh sách dự thi. Sinh viên phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ thi theo thông báo này. Sinh viên đến chậm quá 15 phút sau khi tính thời gian thi sẽ không được dự thi và không được đổi sang các buổi thi tiếp theo.

- Sinh viên cần xuất trình thẻ sinh viên/ chứng minh thư nhân dân/ xác nhận (có dán ảnh) của ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên. Nếu không có một trong các giấy tờ trên sinh viên sẽ không được dự thi.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại Bàn số 2 – ban Quản lý đào tạo (P121, Nhà Hành chính) trước 17h00 ngày 16/12/2016.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên (website);

- Lưu: QLĐT, NPD (1).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

  

(đã ký) 

 

Bùi Trần Anh Đào

 

5/5 (1 bầu chọn)