Thông báo kết quả thi xếp lớp cho Chương trình tiên tiến và Chương trình chất lượng cao Ngày 6 tháng 10 năm 2016

Ngày đăng tin: 06/10/2016     975 lượt xem

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số : ......./TTNN-T

Về việc thông báo kết quả thi xếp lớp cho Chương trình tiên tiến và Chương trình chất lượng cao

Hà Nội, ngày  07   tháng 10 năm 2016

 

      Kính gửi:     Ban Giám đốc

                                    Ban Quản lý Đào tạo

                                    Ban Chủ nhiệm các khoa

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi xếp lớp cho 176 sinh viên K61 nhập học để vào học các Chương trình tiên tiến và Chương trình chất lượng cao của 4 khoa: Khoa Công nghệ sinh học, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, Khoa Nông học.

Ngày 6 tháng 10 năm 2016, Trung tâm đã tổ chức xong kỳ thi xếp lớp cho 176 sinh viên với kết quả chi tiết như sau (danh sách kèm theo).

Vậy Trung tâm xin thông báo để Ban Quản lý Đào tạo và các khoa chuyên môn thông báo tới sinh viên được biết, đồng thời xếp lịch giảng dạy cho các lớp trên theo đúng kế hoạch của Học viện trong năm học.

          Xin trân trọng cảm ơn!

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế

Cô Thu Email:tththu.sied@gmail.com Điện thoại: 0985.122.642 hoặc: 0988.988.952            

Địa chỉ: P101 Nhà B1, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ  

Fb/ttnndtqt.vnua          webbsite: https://cied.edu.vn/

Nơi nhận:

        - Như trên;

        - Lưu HC

GIÁM ĐỐC

 

 

 

TS. Trần Nguyễn Hà

 


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay